هیندیستان دا قار سۆیشدی 2 آدام اؤلدی

واقادا اسکی بیلن مشغول بوُلان 21 آدام حالاص ادیلدی

1940766
هیندیستان دا قار سۆیشدی 2 آدام اؤلدی

 

هیندیستان دا قار سۆیشۆگی سبأپلی 2 آدام اؤلدی.

جامو کشمیر بؤلگه سیندأکی گۆلمرگ اسکی مرکزینده بوُلان واقادا 2 لهستانلی توریست اؤلدی.

واقادا اسکی بیلن مشغول بوُلان 21 آدام دا حالاص ادیلدی.دِگیشلی حابارلار