Halkara Kredit Derejelendiriş Guramasy “Fitch Ratings” ABŞ-nyň Karz Balyny Aşaklatdy

Halkara kredit derejelendiriş guramasy karz limitindäki çykgynsyzlyk sebäpli ABŞ-nyň “AAA” bolan karz balyny ýaramaz gözegçilige aldy.

1990785
Halkara Kredit Derejelendiriş Guramasy “Fitch Ratings” ABŞ-nyň Karz Balyny Aşaklatdy

“Fitch Ratings” Amerikan ykdysadyýeti boýunça analiz çap etdi.

ABŞ-nyň “AAA” bolan uzak möhletli walýuta görnüşli kredit balyny ýaramaz gözegçilige alynandygy habar berildi.

“Fitchden” berilen beýannamada degişli kararyň karz limitiniň artdyrylmagy ýa-da saklanmagy boýunça kararyň kabul edilmeginiň öňüni alýan güýçlenen syýasy partizanlygyň görkezijisi bolup durýandygy nygtaldy.

Beýannamada ABŞ-nyň Gaznasynyň nagt pozisiýasyny we adatdan daşary çäreleri görme ukybyny ýitirmezden öň karz limiti meselesini çözmegine garaşylýandygy mälim edildi.Degişli Habarlar