Türkiýäniň Söwda ministri Russiýanyň Energetika ministri bilen maslahat geçirdi

Türkiýäniň Söwda ministri Ruhsar Pekjan Russiýanyň Energetika ministri Aleksandr Nowak bilen maslahat geçirdi

1421904
Türkiýäniň Söwda ministri Russiýanyň Energetika ministri bilen maslahat geçirdi

Söwda ministrliginden berilen beýanata görä, wideoşekilli göni aragatnaşyk arkaly geçen maslahatda Türkiýäniň wekiliýetiniň düzüminde Transport ministriniň orunbasary Selim Dursun, Oba hojalyk we tokaýçylyk ministrliginden, Energetika we tebigy serişdeler ministrliginden we Merkezi bankdan resmiler bardy. Rus wekiliýetiniň düzüminde bolsa Aleksandr Nowak bilen birlikde, Energetika ministriniň orunbasary Anatoliý Ýanowskiý, Ykdysady galkynyş, Oba hojalyk, Transport ministrliklerinden, Gümrük edarasyndan we Merkezi bankdan resmiler bardy. 

Wideo konferensiýa arkaly geçen maslahatda, koronawirus epidemiýasy sebäpli global derejedäki agyr şertler, iki ýurdyň arasyndaky söwdanyň öňündäki päsgelçilikleriň anyklanmagy we çözgüdi bilen bagly meseleler maslahatlaşyldy. 

Söwdany artdyrjak we ýeňilleşdirjek çäreler, energetika ugrundaky hyzmatdaşlyk, oba hojalyk söwdasy, aragatnaşyk meseleleri gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlaryny emele getirdi. 

Maslahatda, Türkiýäniň Russiýa eksportyny artdyrmagynyň öňündäki päsgelçilikleriň ortadan aýrylmagynyň gerekdigi bellenilip geçildi. 

Türk-Rus söwda we ykdysady gatnaşyklaryň aýrylmaz bir bölegi bolan energetika ugrundaky meseleler ele alynyp, Akkuýu atom energetika desgasy taslamasynyň ilkinji bölüminiň 2023-nji ýylda açylmagy üçin ediljek ädimler ara alynyp maslahatlaşyldy. 

Ruhsar Pekjan ikitaraplaýyn söwdada deňagramlylyklaryň üpjün edilmegi we ýerli pul birlikleriň ulanylmagynyň artdyrylmagynyň gerekdigini nygtady. Degişli Habarlar