Mehmet Şimşek Türkiýäniň ykdysady ösüşi bilen bagly beýanat berdi

Ykdysadyýetden jogapkär Wise-premýer Mehmet Şimşek ýylyň ilkinji çärýeginde 7,4 göterim ösen Türkiýäniň ykdysadyýetiniň netijeliliginiň dowam etjekdigini belledi

Mehmet Şimşek Türkiýäniň ykdysady ösüşi bilen bagly beýanat berdi

Mehmet Şimşek Türkiýäniň şu ýylyň ilkinji 3 aýynyň ykdysady ösüşi bilen bagly ýazmaça beýanat berdi.

Bu görkeziji bilen ýylyň ilkinji çärýeginde Türkiýäniň ykdysadyýetiniň OECD, Ýewropa Bileleşigi we dünýäniň iň uly ykdysadyýetine eýe bolan 19 ýurtdan we ÝB-den ybarat G20-ä agza ýurtlaryň arasynda iň uly ösüşi görkezen ýurtlaryň arasynda öň hatardadygyny aýdan Şimşek: “2018-nji ýylyň ilkinji çärýeginde ösüş içerki talap sebäpli boldy. Maşyn enjam maýa goýumlarynyň şol döwürde real ýagdaýda 7 göterim artmagy öňümizdäki çärýekleriň ösüşi üçin hem guwandyryjydyr” diýdi.  

Ýurdyň öz içindäki we daşary ýurtdaky maliýe şertlerindäki ýygjamlanmanyň täsiri bilen ykdysadyýetde deňagramlylyk etabynyň başlandygyny aýdan Mehmet Şimşek 2018-nji ýylyň ähli çärýeklerinde ösüşiň Orta möhletli meýilnama laýyklykda bolmagyna garaşýandyklaryny belledi.Degişli Habarlar