Stambul biržasy 9 aýyň iň ýokary derejesinde

Türkiýä garşy guralýan hüjümleriň ykdysady ugruny öz üstüne alan kredit derejelendiriş guramalarynyň anna güni agşam geçiren operasiýalaryna bazarlar ýol bermedi

662482
Stambul biržasy 9 aýyň iň ýokary derejesinde

Standard&Poors guramasynyň kalendaryň daşyna çykyp, görnüşi otrisatele üýtgetmegine we Fitch guramasynyň bolsa baly maýa goýulyp biliner derejesini aşaklatmagyna garamazdan, Türkiýäniň barlyklary dünýä sanawynda ilkinji oruna geçdi.

Güni 2,88 göterimlik ösüş bilen 86237 bal bilen ýapan Birža Stambulyň indeksi 9 aýyň iň ýokary derejesine çykdy.

Birža Stambul şol bir wagtda dünýäniň iň köp gymmatlan bazary boldy.Degişli Habarlar