Rize-Artwin deňiziň üsti doldurylyp guruljak dünýäde 3-nji howa menzili bolar

Deňiziň üsti doldurylyp guruljak dünýäde 3-nji, Türkiýede bolsa 2-nji boljak Rize-Artwin howa menzili üçin Ýokary meýilnama karary çykdy

509337
Rize-Artwin deňiziň üsti doldurylyp guruljak dünýäde 3-nji howa menzili bolar

Şertnamasyna 2014-nji ýylyň 12-nji maýynda gol çekilen Rize-Artwin howa menzili Ordu-Giresun howa menzili nusga alynyp gurular.

Rize-Artwin howa menzilinde Ordu-Giresun howa menziline garanyňda deňiz 2,5 esse köp doldurylar.

Deňiziň üstünde guruljak howa menzili bolmagyna garamazdan, guru ýerdäki howa menzilleri bilen meňzeş ululyga we aýratynlyga eýe bolar.

Howa menziliniň meýdançasynyň giňligi 45 metr, uzynlygy bolsa 3 kilometr bolar.

Howa menzili her ýyl 2 million ýolagça hyzmatDegişli Habarlar