G-8-iň maslahaty ilkinji gezek Russiýasyz geçirler

G-7-iň maslahaty maý aýynyň 5-6-sy aralygynda Rimde geçirler

62261
G-8-iň maslahaty ilkinji gezek Russiýasyz geçirler

G-7-iň maslahaty maý aýynyň 5-6-sy aralygynda Rimde geçirler.

G-8-iň maslahaty ilkinji gezek Russiýasyz geçirler.

Ukraina we Krym krisizi sebäpli Russiýanyň G-8-iň maslahatlaryna gatnaşmagyny saklan Germaniýa, Britaniýa, Fransiýa, İtaliýa, ABŞ, Kanada we Ýaponiýa G-7 hökmünde maý aýynyň 5-nji maýda Rimde jemlenşer.

Diňe energetika ministrleriniň gatnaşmagynda geçiriljek maslahatda ÝB-niň Russiýa energetika taýdan tabynlygynyň azaldylmagy meselesine garalar.

Russiýa dünýäniň ösen 8 ýurdundan ybarat topara 1998-nji ýylda degişli bolupdy.

Gagada 24-nji martda jemlenşen Germaniýanyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, İtaliýanyň, ABŞ-nyň, Kanadanyň we Ýaponiýanyň liderleri Krymyň bir taraply ýagdaýda Russiýa birikmegi sebäpli Russiýany topardan çykarypdy we iýun aýynda Soçi şäherinde geçirilmegi meýilleşdirlen G-8-iň Liderler maslahatynyň hem Brýusselde geçirilmegi barasynda karar kabul edipdi.

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar