Köşküň tagamlary 07

Köşküň tagamlary 07

        

         Osman köşk aşhanasynyň ajaýyp tagamlarynyň reseptlerini dykgatyňyza ýetirýän gepleşigimiziň bu sanynda Osman döwründe aşhana açmak isleýänleriň synag nahary bolan “Towuk Kebabynyň” 9-njy asyrdaky ýahna görnüşini bişirmekçi

         Bu nahar üçin gerek bolan önümler:

         1 sany towuk

         3 sany soğan

         3 nahar çemçesi mesge

         4-5 sany alban burçy

         Duz

         Gara burç

         Tmin

 

         Bu naharyň bişirilişine ýene-de Baş aşpez-medeniýeti öwreniji hormatly Ýunus Emre Akkoryň gürrüň bermeginde tomaşa etmezden ozal sizi gysga Kappadokiýa gezelenjine çykarmakçy