Köşküň tagamlary-06

 Köşküň tagamlary 06

        

         Osman köşk aşhanasynyň ajaýyp tagamlarynyň reseptlerini dykgatyňyza ýetirýän gepleşigimiziň bu sanynda sizi Osman döwletiniň ikinji tpaýtagty Edirnä alyp gitmekçi ve “Mutanjana” naharyny  Edirne köşküniň aşhana bölüminiň öňünde  bişirmekçi.

         Bu nahar üçin gerek bolan önümler:

1 kg. dogralan guzy eti

300 gram ownuk soğan

3 nahar çemçesi mesge

1 nahar çemçesi un

2 käse suw

Duz

1 datly çemçesi sumah

Bir gysym zenjebil

1 nahar çemçesi bal

4 sany kakadylan injir

50 gr. gabygy artylan badam

50 gr. gara kişmiş

                   Bu naharyň bişirilişine ýene-de Baş aşpez-medeniýeti öwreniji hormatly Ýunus Emre Akkoryň gürrüň bermeginde tomaşa etmezden ozal sizi gysga Kappadokiýa gezelenjine çykarmakçy


Etiketkalar: 06 , tagamlar , köşk