Köşgüň Tagamlary-03

 

Osman köşk aşhanasyndan ajaýyp reseptleri dykgatyňyza ýetirýän gepleşigimiziň bu sanynda sizi Afýonkarahisaryň Bolwadin etrabyna alyp gitmekçi we Towuk kebabyny 869 ýyl ozal gurulan Kyrk Göz köprüsiniň öňünde bişirmekçi.

Mangal odunda taýarlajak kebabymyz üçin gerek bolan önümler:

 

         1,5 kg. süňksiz towuk eti (bar bolsa buduň eti)

         Zeýtun ýagy

         Duz

         Gara burç

         Gyzyl burç

         Dalçyn

 

         Bu naharyň bişirilişine ýene-de Baş aşpez-medeniýeti öwreniji hormatly Ýunus Emre Akkoryň gürrüň bermeginde tomaşa edeliň.