Köşküň Tagamlary 27

Osman köşk aşhanasynyň ajaýyp reseptlerini dykgatyňyza hödürleýän gepleşigimiziň bu sanynda sizi gastronomiýanyň paýtagty Gaziantebe alyp gitmekçi we size Gaziantebiň saýlama tagamlaryndan “Firik” palawynyň bişirlişini gürrüň bermekçi.

Nahar üçin gerek bolan önümler:

1 sany uly sogan

2 sany gök burç

2 sany gyzyl burç

1 käse ýarma

1 käse gaýnadylan nohut

1 käse firik

1 nahar çemçesi burç tomady

3 nahar çemçesi mesge

1 ýarym käse zeýtun ýagy

Duz

Gara burç

Ähli önümleriň üstüne çykýança suw

 

Şu naharyň bişirlişine baş aşpez-medeniýeti öwreniji hormatly Ýunus Emre Akkoryň gürrüň bermeginde tomaşa etmäge başlamazdan ozal sizi gysgaça Gaziantep gezelenjine çykarmak isleýäris.