Köşgüň Tagamlary 28

Osman köşk aşhanasynyň ajaýyp reseptlerini dykgatyňyza hödürleýän gepleşigimiziň bu sanynda sizi ençeme swilizasiýa ýer eýeçilgini eden Çoruma alyp gitmekçi we size “Tamdyr çorbasyny” bişirlişini gürrüň bermekçi

Nahar üçin gerek bolan önümler:

1 susak ýarma

1 susak gaýnadylan nohut

1 susak gaýnadylan gury fasol

1 susak gaýnadylan gök merjimek

250 gram gowurma

1 datly çemçesi gyzyl burç

1 datly çemçesi gury käkilik oty

5 nahar çemçesi mesge

3 diş sarymsak

1/5 litr suw

Duz

Şu naharyň bişirlişine baş aşpez-medeniýeti öwreniji hormatly Ýunus Emre Akkoryň gürrüň bermeginde tomaşa etmäge başlamazdan ozal sizi gysgaça Çorum gezelenjine çykarmak isleýäris.