Köşgüň Tagamlary 25

        

Osman köşk aşhanasynyň ajaýyp tagamlarynyň reseptlerini dykgatyňyza ýetirýän gepleşigimiziň bu sanynda  sizi esaslanmanyň we azatlygyň şäher Bilejige alyp gitmekçi we “Kişdeli ýahna” naharyny Pelitözi käliniň kanarynda  bişirmekçi.

Şu nahar üçin gerek bolan önümler:

 

            0,5 kg. guzy gapyrgasy

            15 sany ownuk sogan

            3 çemçe mesge

            10 sany kişde

            5-6 gwozdika

            3 çemçe üzüm toşaby

            Duz

            Gara burç

            2 stakan suw

 

         Bu naharyň bişirilişine ýene-de Baş aşpez-medeniýeti öwreniji hormatly Ýunus Emre Akkoryň gürrüň bermeginde tomaşa etmezden ozalBilejige gysgaça gezelenç edeliň.