Köşgüň Tagamlary 24

Osman köşk aşhanasynyň ajaýyp reseptlerini dykgatyňyza hödürleýän gepleşigimiziň bu sanynda sizi gadymy köşkleri we dünýä meşhur syrçalary bilen tanalyan Kütahýa alyp gitmekçi we Nohutly Semzek naharyny antiki Arizonai şäherinde bişirmekçi.

Nahar üçin gerek bolan önümler:

150 gram üwelen et

2 bogum semzek

2 sany käşir

2 nahar çemçesi tüwi

1 sany uly sogan

2 nahar çemçesi nohut

Bir käse zeytun ýagy

Duz

Gara burç

 

Şu naharyň bişirlişine baş aşpez-medeniýeti öwreniji hormatly Ýunus Emre Akkoryň gürrüň bermeginde tomaşa etmäge başlamazdan ozal sizi gysgaça Kütahýa gezelenjine çykarmak isleýäris.

 


Etiketkalar: