Kebelek gurçuklarynyň yzly-yzyna durup ýylana meňzeş şekilde ýöremekleri haýran galdyrdy...

78 sany kebelek gurçugynyň Türkiýäniň Adyýaman şäherinde yzly-yzyna durup ýylana meňzeş şekilde ýöremekleri adamlary haýran galdyrdy. 

Kebelek gurçuklarynyň bu hereketleriniň, ýabany haýwanlara garşy goranyş mehanizminiň bir bölegidigi we öz ýerlerine yzyna gaýdyp barmak üçin bu usyly ulanýandyklary çak edilýär.