Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Mejlisi Geçirildi

Mejlisde möhüm meselelere garaldy

2041835
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Mejlisi Geçirildi
TKM 2.jpg
TKM 3.jpg
TKM 4.jpg
TKM 5.jpg

Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň öňüsyrasynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi.

Maslahatyň gün tertibine ýurdumyzy mundan beýläk-de okgunly ösdürmäge, halkyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri amala aşyrmagyň ileri tutulýan wezipeleri girizildi.

Ýylda bir gezek geçirilýän mejlise Prezident Serdar Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň düzümine girýän döwlet häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimleri, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalary, hormatly ýaşulular, ýurdumyzyň ähli sebitlerine wekilçilik edýän jemgyýetçilik wekilleri, beýleki çagyrylan adamlar gatnaşdylar.

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisde sözlän sözünde Türkmenistanyň üstünliginiň özeniniň döwletiň garaşsyzlygyna esaslanýandygyny beýan edip, milli galkynyş modeliniň iş ýüzüne geçirilýändigini aýtdy. Türkmenistanyň geljegi bolan ýaşlara uly ynam bildiren Halk Maslahatynyň Başlygy, şu ýylyň “Arkadagly Serdaryň Bagtyýarlar Yaşlarynyň” ýyly diylip yglan edilendigini aytdy.

Geňeşiň mejlisinde yurduna eden hyzmatlary üçin Prezident Serdar Berdimuhamedowa “Türkmenistanyň Gahrymany” diylen hormatly at dakyldy. Maslahatyň kabul eden kararyna laýyklykda Türkmenistanyň Liderine iň ýokary sylag bolan “Altyn Ay” nyşana gowşuryldy.Degişli Habarlar