Aşgabatdaky Umumy Türkmen-Türk mekdebinde täze okuw ýyly başlady

1998-nji ýyldan bäri hyzmat bermäge dowam edýän Aşgabat Umumy Türkmen-Türk mekdebinde täze okuw ýyly uly şüweleň bilen başlady

2032795
Aşgabatdaky Umumy Türkmen-Türk mekdebinde täze okuw ýyly başlady
Aşkabat Ortak Türkmen – Türk Okulunda Yeni Ders Yılı Başladı 2.jpg
Aşkabat Ortak Türkmen – Türk Okulunda Yeni Ders Yılı Başladı 3.jpg
Aşkabat Ortak Türkmen – Türk Okulunda Yeni Ders Yılı Başladı 4.jpg
Aşkabat Ortak Türkmen – Türk Okulunda Yeni Ders Yılı Başladı 5.jpg

Okuwyň meýdançasynda geçirilen dabara Türkiyäniň Aşgabat şäherindäki ilçihananyň Bilim geňeşçisiniň wezipesini ýerine ýetirijisi Aýhan Yşyk, mugallymlar, ene-atalar we okuwçylar gatnaşdylar.

Aşgabat şäherinde ýerleşýän Umumy Türkmen-Türk mekdebiniň çägindäki başlangyç synp, orta synp we liseýde okajak okuwçylar täze okuw ýylyna gadam basdylar. Mekdebiň meýdançasynda geçirilen dabara hormatly dymyşlyk we iki ýurduň milli senalarynyň ýerine ýetirilmegi bilen başlady. Türkiyäniň Aşgabat şäherindäki ilçihananyň Bilim geňeşçisiniň wezipesini ýerine ýetirijisi Aýhan Yşyk açylyş dabarasynda eden çykyşynda Türkmen-Türk mekdebiniň iki ýurduň arasyndaky doganlyk gatnaşyklarynyň iň gowy nyşanasydygyny beýan etdi.

Aýhan Yşyk: “Takmynan 4 aý mekdebimizden uzakdadyk, ýaňadandan mekdebimize gowuşdyk, mugallymlar okuwçylaryna, okuwçylar dostlaryna we mekdeplerine gowuşdy. Ýeri gelende aýtsak, örän bagtlydyrys. Nesip bolsa öňümizdäki okuw ýylyny ählimiz uly pidakärlik bilen, tagalla bilen gowy ýagdaýda geçireris” diýip belledi.

Mekdebiň müdüri Ömer Yrak hem okuwçylara täze okuw ýylynda üstünlikler diledi.

Ömer Yrak: “2023-2024-nji täze okuw ýyly üçin Aşgabatda Ata ýurdumyzdaky başlangyç synplarda jaňymyzy kakdyk we mekdebe taýarlyk synpyndan liseýe çenli 400-den gowrak okuwçymyz täze okuw ýylyna başlady. Onuň şatlygy bilen mekdebimizi açdyk, hemmelere üstünlikli ýyl dilerýärin, saglykly bir ýyl dileýärin” diýip habar berdi.

3 aý dynç alan okuwçylar mekdebiň açylmagyna şatdyklaryny beýan etdiler.

Okuwçy Duru Dölen: “7-nji synpda okaýaryn. Umumy Tükmen-Türk mekdebinde okaýaryn we şu ýyl 7-nji synpa başladym. Şu gün täze okuw ýylynyň ilkinji güni we täze mugallymlar bilen tanyşmak üçin tolgunýaryn. Mekdebimizde täze dostlarymyz bilen geçirjek wagt üçin hem örän tolgunýaryn” diýip belledi.

25 türk, 8 türkmen mugallym bilen tejribeli hünärmenleri bolan mekdepde jemi 420 okuwçy okaýar. 25-nji maýa çenli dowam etjek okuw ýylynyň ahyrynda uçurym boljak okuwçylar Türkiye we Türkmenistan başda bolmak bilen dünýäniň tapawutly ýurtlaryndaky saýlama uniwersitetlerine girýärler.Degişli Habarlar