Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýada saparda boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Wengriýanyň paýtagty Budapeşt şäherinde 1 günlük sapar gurady

2027220
Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýada saparda boldy
Türkmen Lider Macaristan’ı Ziyaret Etti 2.jpg
Türkmen Lider Macaristan’ı Ziyaret Etti 3.jpg
Türkmen Lider Macaristan’ı Ziyaret Etti 4.jpg

Wengriýanyň Premýer ministri Wiktor Orbanyň çakylygyna laýyklykda amala aşyrylan saparda energetika, söwda, senagat we transport ugurlarynda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ösdürilmegi bilen bagly meseleler ara alynyp maslahatlaşyldy.

Esasan hem Wengriýanyň energiýa howpsuzlygy taýdan ähmiýeti uly bolan türkmen tebigy gazynyň gelejekdäki eksporty barada pikir alyşyldy.

1992-nji ýylda ýola goýulan iki ýurduň arasyndaky diplomatik getnaşyklarda soňky gezek bolsa 9-njy iýunda Wengriýanyň Premýer ministri Wiktor Orban Aşgabat şäherine sapar gurapdy.Degişli Habarlar