Aşgabatda “Türkmenistanyň nebiti we gazy-2021” atly maslahat başlady

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde “Türkmenistanyň Nebiti we gazy-2021” atly halkara maslahat öz işine başlady

1725930
Aşgabatda “Türkmenistanyň nebiti we gazy-2021” atly maslahat başlady
Türkmenistan Petrol ve Gazı Konferansı Aşkabat’ta Başladı (2).jpg
Türkmenistan Petrol ve Gazı Konferansı Aşkabat’ta Başladı (3).jpg
Türkmenistan Petrol ve Gazı Konferansı Aşkabat’ta Başladı (4).jpg
Türkmenistan Petrol ve Gazı Konferansı Aşkabat’ta Başladı (5).jpg

Dünýäde energiýa üpjünçiligi krizisiniň başdan geçirilýän günlerinde Aşgabat şäherinde “Türkmenistanyň Nebiti we gazy-2021 atly halkara maslahat öz işine başlady.

Halkara maslahatda dünýädäki energiýanyň gelejegi maslahatlaşyldy, Hazar deňizinde türkmen energiýa ýataklaryndaky täze maýa goýum mümkinçilikleri ara alynyp maslahatlaşyldy.

“Türkmenistanyň Nebiti we gazy-2021” atly XXVI halkara maslahat Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Söwda we senagat edarasynyň binasynda geçirildi.

Gibrid görnüşinde geçirilen maslahata sebitde nebit we gaz senagatynyň gelejegini kesgitleýän hünärmenler, dünýä energetika bazarlaryny ugrukdyrýan kärhanalaryň ýokary derejeli ýolbaşçylary bilen birlikde halkara maliýe guramalaryň wekilleri gatnaşdylar.  

Halkara maslahat ýurdyň Döwlet baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň energetika strategiýasy barada maglumat berýän ýüzlenmäniň okalmagy bilen başlady.

Türkmen lider ýüzlenmesinde Türkmenistandaky uglewodorod çeşmeleriniň türkmen halkynyň we beýleki ýurtlaryň halklarynyň bähbitleriniň çäginde ulanylmagy maksady bilen eksport ýollaryň diwersifikasiýalaşdyrylýandygyny beýan etdi. Köptaraplaýyn geçirijileriniň emele getirilmeginiň türkmen döwletiniň energetika syýasatynyň esasy ugruny düzýändigini aýan etdi.

Dünýä energetika pudagynda ýeterlik derejede önümçiligiň bolmazlygy sebäpli bahalaryň artýan mahaly geçirilýän bu maslahatda tebigy gaz ätiýajy boýunça dünýäde ilkinji 5-lige girýän türkmen gazynyň ýurtlara üpjünçiligi we maýa goýum mümkinçilikleri gözden geçirildi.

Maslahatda türkmen gazynyň “Günorta Gaz koridoryna we Baku-Tbilisi-Jeýhan” nebit geçiriji liniýa ulgamlaryna integrasiýasy, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan tebigy gaz geçiriji liniýanyň gurluşygyndan daşary Türkmenistandan Hytaýa we Eýrana uzap gidýän sebitleýin taslamalar maslahatlaşyldy. Türkmen gazynyň Orta Aziýadaky ähmiýeti açyk ýagdaýda orta atyldy.

Iki gün dowam etjek maslahatyň ahyrynda ençeme resminamanyň we ylalaşygyň baglaşylmagy meýilleşdirilýär.Degişli Habarlar