"Häzirki Zaman Dünýäde Parahatçylygyň we Ynanyşmagyň Derwaýyslygy"

"Häzirki zaman dünýäde parahatçylygyň we ynanyşmagyň derwaýyslygy" atly metbugat-konferensiýasyna gatnaşyjylar tarapyndan Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň geçirilmeginiň derwaýyslygy nygtaldy

1608255
"Häzirki Zaman Dünýäde Parahatçylygyň we Ynanyşmagyň Derwaýyslygy"

Türkmenistanyň DIM-de ýerli we daşary ýurtlaryň teleradioýaýlymlary ulgamynda işleýän edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen «Häzirki zaman dünýäde parahatçylygyň we ynanyşmagyň derwaýyslygy» atly metbugat-konferensiýasynda Türkmenistanyň bu ugurdaky başlangyjynyň, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýylyň Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edilmeginiň derwaýyslygy aýratyn bellenildi.  

Şeýlelikde, «Mir» Döwletara teleradiokompaniýasynyň başlygynyň orunbasary W.Kazarezow öz çykyşynda Türkmenistanyň başlangyçlarynyň we teklipleriniň ählisiniň dolulygyna global derejede parahatçylygyň we özara düşünişmegiň ilerledilmegine gönükdirilendigini nygtady.

Metbugat-konferensiýasynda çykyş etmek bilen, Türkiýanyň «TRT World» teleradioýaýlymlar korporasiýasynyň programmalar boýunça direktory B.Baýraktar garaşsyzlyk ýyllary içinde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ähli ugurlarynda belent sepgitlere ýetendigini we ýurtda infrastrukturanyň hem-de senagatyň batly depginler bilen ösdürilmeginiň muňa aýdyň şaýatlyk edýändigini belläp geçdi.

Russiýanyň «Russia Today» halkara habar beriş teleýaýlymlar ulgamynyň Baş direktory A.Nikolow Bitarap Türkmenistanyň halkara başlangyçlarynyň dünýä ýurtlarynyň hem-de halklarynyň parahatçylykda we birek-birege ynanyşmakda ýaşamak ýaly ýörelgelerden gözbaş almak bilen, Global Gün tertibiniň maksatlary bilen sazlaşykly utgaşýandygyny nygtady. 

Öz wideoýüzlenmesinde Aziýa-Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň (ABU) Baş sekretary Jawad Mottagi halkara gatnaşyklarynda parahatçylyk söýüjiligiň we döwletara hem-de şahsyýetara gatnaşyklarda dawalara ýol berilmezliginiň möhüm ähmiýetini belläp geçdi.

«Bütinrussiýa döwlet teleradio gepleşikler kompaniýasy» federal döwlet unitar kärhanasynyň Halkara gatnaşyklary boýunça direksiýasynyň başlygynyň orunbasary A.Perewoşikow Türkmenistanyň bitarap döwlet hökmünde sebit we dünýä derejesinde parahatçylygyň hem-de howpsuzlygyň pugtalandyrylmagy ugrunda gyşarnyksyz çykyş edýändigini we şunuň bilen hem hemişelik bitaraplyk institutynyň netijeliligini iş ýüzünde subut edýändigini nygtady.

Öz çykyşynda Hindistanyň «Prasar Bharati» ýaýlymlar kompaniýasynyň Baş direktory Şaşi Şekhar Wempati şu günki günde parahatçylygyň we ynanyşmagyň aýratyn wajyplygyny belledi. Bu ugurda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ähmiýetli ornuny nygtamak bilen, ol ysnyşykly hyzmatdaşlyk saklamak arkaly tomaşaçylara hakyky habarlary ýetirip bolýandygyny we şunuň netijesinde ýurtlaryň hem-de halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna itergi berip boljakdygyny belledi.   

Özbegistanyň Milli teleradiokompaniýasynyň başlygynyň orunbasary N.Hikmatullaýewiň çykyşynda bu çäräniň geçirilmeginiň Türkmenistanyň sebitde parahatçylygyň, durnuklylygyň we howpsuzlygyň has hem pugtalandyrylmagy ugrundaky tagallaryny ýene-de bir gezek äşgär görkezýändigi nygtaldy. Şu nukdaýnazardan, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ösüşiň hereketlendiriji güýji bolup çykyş edýän jemgyýetiň arasynda ynanyşmagyň pugtalandyrylmagynda möhüm ähmiýete eýedigi hem aýdyldy.

Mundan başga-da Gruziýanyň TV-24 teleýaýlymynyň ýerine ýetiriji direktory B.Naçkebiýanyň, Azerbaýjanyň «Aztv» Halkara radiosynyň gepleşikleriniň direktory F.Iskenderowyň, Azerbaýjanyň «AZERTAJ» Döwlet habarlar agetliginiň wekili S.Ibragimowyň hem-de Ermenistanyň «ARMENPRESS» habarlar agetliginiň wekili A.Janpoladýanyň çykyşlarynda Milletler Bileleşigi tarapyndan Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň yglan edilmeginiň ähmiýeti we öz wagtyndalygy nygtaldy. Durnukly ösüş maksatlarynyň hemmetaraplaýyn durmuşa geçirilmegi hem-de dünýä döwletleriniň we halklarynyň parahatçylykda jebis ýaşamagynyň üpjün edilmegi babatynda halkara gatnaşyklarynda ynanyşmak hem-de özara düşünişmek medeniýetiniň pugtalandyrylmagynyň derwaýyslygy hem aýratyn bellenildi. 

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy M.Gazakbaýewiň, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary A.Kakaýewiň hem-de «Türkmen dünýäsi» gazetiniň baş redaktory
B.Myradowyň çykyşlarynda hem Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýylyň Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edilmeginiň wajyplygy aýratyn nygtalyp geçildi. Döwlet Baştutanynyň bu ugurdaky başlangyçlary halkara derejesinde parahatçylygyň, özara düşünişmegiň hem-de raýdaşlygyň üpjün edilmegine, tutuş dünýäde agzybirligiň we sazlaşygyň saklanylmagyna gönükdirilendigi bellenildi.  

Mälim bolşy ýaly, Garaşsyzlyk ýyllary içinde Türkmenistanyň içeri we daşary syýasaty dünýä ýurtlarynyň we halklarynyň arasynda dostluk hem-de parahatçylyk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna we ilerledilmegine gönükdirilen bitaraplyk ýörelgelerine laýyklykda netijeli ösdürilýär. 

 

 Degişli Habarlar