Jewdet Ýylmaz Alžirde Saparda Bolýar

"Türkiýäniň Alžirde nebit-gaz pudagy bilen birlikde birnäçe ugurda iş mümkinçiligini döretmegi bizi buýsandyrýar”

2155218
Jewdet Ýylmaz Alžirde Saparda Bolýar

Wise-prezident Jewdet Ýylmaz, Türkiýäniň Afrikada iň köp Alžirde maýa goýandygyny aýtdy.

Jewdet Ýylmaz Alžire guraýan saparynyň çäginde Türk iş geňeşi tarapyndan geçirlen işewürler maslahatyna gatnaşdy.

Türkiýe bilen Alžiriň arasyndaky ýokary gatnaşyklaryň pugtalanmak bilen dowam edýändigini aýdan Ýylmaz, Alžir bilen özara gatnaşyklaryň ähli taraplaýyn ösdürilmegine uly ähmiýet berýändiklerini nygtady.

Iki ýurduň arasyndaky söwda mukdarynyň artýandygyny adýan Ýylmaz, özara söwda mukdarynyň 10 milliard dollara ýetirilmeginiň maksat edinilýändigini belledi.

Alžiriň Türkiýäniň Afrikada iň köp maýa goýan ýurtlaryndan biridigini nygtan Jewdet Ýylmaz “Gönü maýa goýumlary 6 milliard dollara golaýlady. Türkiýäniň Alžirde nebit-gaz pudagy bilen birlikde birnäçe ugurda iş mümkinçiligini döretmegi bizi buýsandyrýar” diýdi.

Türk firmalarynyň häzire çenli 636 taslamanyň jogapkärçiligini öz üstüne alandygyny aýdan Ýylmaz, söwda mukdarynyň 21,3 milliard dollara barabar bolandygyny ýatlatdy.

Wise-prezident Ýylmaz, Alžirde iş alyp barýan firmalara goldaw bermäge dowam etjekdiklerini aýratyn belledi.Degişli Habarlar