Türkiýe, Kosowada Guralan Hüjümi Ýazgardy

Banžska obasynda polis gullukçysynyň ýogalmagyna sebäp bolan hüjüm ýazgaryldy.

2041570
Türkiýe, Kosowada Guralan Hüjümi Ýazgardy

Türkiýe, Kosowanyň demirgazygynda esasan serpleriň ýaşaýan Banžska obasynda polis gullukçysynyň ýogalmagyna sebäp bolan hüjümi ýazgardy.

Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Tanžu Bilgiç, mesele hakynda beren ýazmaça beýannamasynda, Kosowanyň demirgazygynda esasan serpleriň ýaşaýan Zweçan etrabynyň Banžska obasyna guralan we polis gullukçysynyň ýogalmagyna sebäp bolan hüjümi berk ýazgarýandyklaryny aýtdy.

Türkiýäniň Kosowadaky ilçihanasynyň ady agzalýan hüjümi ýazgarandygyny aýdan Bilgiç, hüjümde ýaralananlara gyssagly şypa dileýändiklerini nygtady.

Bilgiç, sebitde dartgynlygyň möwjemegine sebäp bolup biljek hereketlerden çetde durulmagynyň we taraplaryň parasatly çemeleşmeginiň möhümdigini belledi.

Kosowada we sebitde yzygiderli parahatçylygyň we durnuklylygyň diňe gepleşik arkaly ýola goýlyp bilinjekdigine ünsi çeken Bilgiç, Türkiýäniň gepleşik etabyna goldaw bermäge dowam etjekdigini ýatlatdy.

Banžska obasyna ýoly gatnawa ýapan ýaragly serpleriň düýn ir ertir howpsuzlyk güýçlerine od açandygy sebäpli 1 polis gullukçysy ýogalypdy.Degişli Habarlar