Mustafa Şentop 19-njy maý Atatürki hatyralama, Ýaşlar we Sport baýramy mynasybetli ýüzlenme çap etdi

Türkiyäniň Beýik Millet mejlisiniň (TBMM) başlygy Mustafa Şentop, 19-njy maý Atatürki hatyralama, Ýaşlar we Sport baýramy mynasybetli ýüzlenme çap etdi

1988453
Mustafa Şentop 19-njy maý Atatürki hatyralama, Ýaşlar we Sport baýramy mynasybetli ýüzlenme çap etdi

Mustafa Şentop gutlag ýüzlenmesinde Milli Azat edijilik söweşiň ilkinji ädiminiň edilen gününiň ýaşlara peşgeş berilmeginiň bütin dünýä berilen möhüm ýüzlenmedigini habar berdi. 

Ilkinji ädimiň ilkinji uçgundygyny aýdan Mustafa Şenop, Stambuldan Samsuna edilen ýolagçylygyň gözýetiminiň gelejekdigini, maksadynyň bolsa özygtyýarlylykdygyny beýan etdi. 

Gelejegiň Türkiýäniň geljegi bolan ýaşlardygyny aýdan Mustafa Şenop: "Bu gelejek asla egniňize ýüklenen bir agyrlyk we bir tama gaplamaly däldir. Gelejek sizi ruhy, ýürek, aň taýdan has bagtyýar we umytly eder, ol yşygyň şu günki gün ýagtylandyrýan buşlukçysydyr" diýip belledi. Degişli Habarlar