TEKNOFEST Rekord Goýdy

TEKNOFEST dünýäniň iň uly guramaçylygy hökmünde taryha geçdi.

1981530
TEKNOFEST Rekord Goýdy

Dünýäniň iň uly awiasiýa, kosmos we tehnalogiýa festiwaly TEKNOFEST-e 2,5 milliondan gowak adam gatnaşdy.

TEKNOFEST dünýäniň iň uly guramaçylygy hökmünde taryha geçdi.

Türkiýede milli tehnalogiýalaryň ösdürilmegi taýdan uly rol oýnaýan birnäçe guramanyň gatnaşmagynda, Türkiýäniň Tehnalogiýa topary gaznasy bilen Senagat we tehnalogiýa ministrligi tarapyndan geçirlen TEKNOFEST aprel aýynyň 27-i bilen maý aýynyň 1-i aralygynda Stambulda Atatürk howa menzilinde geçirildi.

Fetiwala 5 günde 1 million bäsleşikçi bilen 2,5 milliondan gowrak synçy gatnaşdy.

Guramaçylygyň soňky gününde TEKNOFEST Stambulyň çäginde geçirlen ýaryşlarda derejä girenlere baýraklary gowşuryldy.

TEKNOFEST-iň Dolanşyk geňeşiniň we T3 Gaznasynyň başlygy Selçuk Baýraktar, ýapylyş dabarasyndan eden çykyşynda ýene-de bir TEKNOFEST-i üstünlikli ýagýda tamamlandyklaryny nygtady.

Selçuk Baýraktar, “TEKNOFEST 2023, 2,5 million adam bilen dünýäniň iň uly guramaçylygy hökmünde taryha geçdi” diýdi.

 Degişli Habarlar