Gara Deňizden Çykarylýan Gazyň Nurbatlaryny Açdyk

Energetika we tebigy serişdeler ministri Fatih Dönmez Gara deňizde tapylan tebigy gazyň gury ýere çykarylmagy boýunça ýetilen sepgit hakynda beýannama berdi.

1976205
Gara Deňizden Çykarylýan Gazyň Nurbatlaryny Açdyk

Ministr Fatih Dönmez: “Dün gije guýularymyzyň başyndaky nurbatlary açdyk” diýdi.

Ministr Dönmez Eskişehir welaýatynda beren beýannamasynda; “Düýn gije saat 24.00-da gutularymyzyň başyndaky nurbaty açdyk we turba gteçirijisi, ýagny deňiziň düýbüne ornaşdyrylan geçirijini doldurmaga başladyk. Ol 30 sagat dowam eder. Enşalla ertir belkem şu wagtlar gury ýere geler” diýdi.Degişli Habarlar