Prezident Erdogan ýertitremäniň başdan geçirilen sebite sapar gurar

Prezident Rejep Taýýip Erdogan Tebigy betbagtçylyklara çydamly täze ýaşaýyş jaýlaryň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşmak maksady bilen şu gün Adyýaman welaýatyna gider

1965614
Prezident Erdogan ýertitremäniň başdan geçirilen sebite sapar gurar

Tebigy betbagtçylyk zolagynda ýaşaýyş jaýlaryň gurulmagy bilen baglanşykly, güýç merkezi Kahramanmaraş welaýaty bolan ýertitremelerde täsir ýeten 11 welaýatda şol bir wagtyň özünde tebigy betbagtçylyklara çydamly 46 müň 327 täze ýaşaýyş jaýynyň we oba öýleriniň gurulmagy bilen bagly ylalaşyklary baglaşylyp, gurluşyk tapgyry başlandy. 

23-nji martda bolsa Prezident Erdoganyň gatnaşmagynda geçirilen dabara bilen 17 müň 902 ýaşaýyş jaýynyň düýbi tutuldy. 

Prezident Erdogan şu gün bolsa Adyýaman welaýatynda Tebigy betbagtçylyklara çydamly täze ýaşaýyş jaýlaryň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşar.

Prezident Erdogan dabaradan soň çadyr düşelgelere baryp, ol ýerde ýertitremede ejir çeken Adyýaman welaýatynyň raýatlary bilen agzaçarda duşuşyk geçirer. Degişli Habarlar