Erdogan Halkara Donorlar konferensiýasyna göni wideo aragatnaşyk arkaly gatnaşdy

Prezident Rejep Taýýip Erdogan 6-njy fewralda başdan geçirilen we ýurduň 11 welaýatyna täsir ýetiren ýertitremelerden soň halkara derejede berilýän goldawy asla ýatdan çykarmajakdyklaryny habar berdi

1962481
Erdogan Halkara Donorlar konferensiýasyna göni wideo aragatnaşyk arkaly gatnaşdy

Prezident Erdogan Ýewropa Bileleşigi Komissiýasy bilen Ýewropa Bileleşigi Geňeşiniň Döwürleýin başlygy Şwesiýanyň, Türkiyede we Siriýada başdan geçirilen ýertitremeleriň täsir ýetiren sebitler üçin Belgiýanyň paýtagty Brýussel şäherinde geçirilen Halkara Donorlar konferensiýasyna Prezidentiň kompleksinden göni wideo aragatnaşyk arkaly gatnaşdy.

Prezident Erdogan alymlaryň dünýäde gury ýerde başdan geçirilen iň uly betbagtçylyklaryň biridigini aýdan ýertitremede ejir çeken adamlaryň zerurlyklarynyň üpjün edilmegi üçin gerek bolan ähli tagallalary edýändiklerini mälim etdi. 

Ýer titremäniň ýetiren zyýanynyň çykdajysynyň takmynan 104 milliard dollara ýetjekdigini aýdan Prezident Erdogan: "Bular ýaly ululykdaky betbagtçylyga garşy hiç bir ýurduň ýeke başyna göreşmegi mümkin däldir" diýip belledi. 

Dünýäniň 130-a golaý ýurdundan ugradylan ynsanperwer kömekleriň ýertitremäniň başdan geçirilen sebite baryp ýetendigini aýdan Prezident Erdogan: "Her biriňize öz adymdan, ýurdumyň we milletimiň adyndan minnetdarlyk bildirýärin. Bu kyn günlerde berilen goldawlary asla ýatdan çykamarys" diýip nygtady. 

Prezident Erdogan maksatlarynyň 1 ýylda ýertitremäniň başdan geçirilen sebitiň ähli zerurlyklaryny üpjün etjek derejede ýaşaýyş jaýyny gurmakdygyny beýan etdi. 

Prezident Erdogan 3-nji ýurtlaryň Siriýada başdan geçirilen ýertitremelerde ejir çeken adamlara ynsanperwer kömekleriň ugradylmagy boýunça gerek bolan ýeňilligiň döredilýändigini belläp: "Şol çemeleşmäni dowam etdireris" diýip belledi. Degişli Habarlar