Global Ykdysady Çökgünligiň Agyr Täsirlerini Azaltmagyň Hötdesinden Gelýäris

Prezident R.T.Erdogan Ministrler kabinetiniň mejlisinden möhüm beýanatlar berdi.

1891028
Global Ykdysady Çökgünligiň Agyr Täsirlerini Azaltmagyň Hötdesinden Gelýäris

Erdogan global ykdysady çökgünligiň we howpsuzlyk wehimleriniň soňky döwürde hasam artýandygyny beýan etdi.

Prezident Erdogan: “Bu agyr döwür elbetde ýurdumyza hem ýaramaz täsir ýetirýär. Türkiýe başga döwletlerden tapawutlylykda uzak ýyllardan bäri sezewar bolýan hüjümleri hem-de duzaklary sebäpli howplary öňünden görme ukybyna eýedir. Diplomatiýada uzak ýyllardan bäri başdan geçirilýän haksyzlarymyz we iki standartlylyklar bize sebitleýin durnuksyzlar boýunça pozitiw we täze syýasatlary alyp barmaga şert döredýär. Global çökgünligiň ýaramaz täsirlerini azaltmagyň hötdesinden gelip bilýäris” diýdi.

Prezident Erdogan: “Tebigy gaz ammarlarymyzy doly dolduryp, islegiň artma ähtimallygyna we garaşylmadyk bökdençlilere degişli taýýarlyklary gördük” diýdi.Degişli Habarlar