Dünýä Meşhur Ýaşlary Duşuşdyran “NEXT by TRT World Forum” Ýokary Derejede Geçirildi

“NEXT by TRT World Forum”, öz ugurlary boýunça bilermen meşhurlaryň we ençeme ýaşlaryň gatnaşmagynda Zorlu PSM-de geçirildi.

1827379
Dünýä Meşhur Ýaşlary Duşuşdyran  “NEXT by TRT World Forum” Ýokary Derejede Geçirildi

Dünýä Meşhur Ýaşlary Duşuşdyran

“NEXT by TRT World Forum” Ýokary Derejede Geçirildi

2017-nji ýyldan bäri dünýäniň esasy global meselelerini gün tertibine getirýän TRT World Forumyň ýaşlara bagyşlanan ýörite çäresi “NEXT by TRT World Forum”, öz ugurlary boýunça bilermen meşhurlaryň we ençeme ýaşlaryň gatnaşmagynda Zorlu PSM-de geçirildi. Müňlerçe adamyň gatnaşmagyndaky çärede tehnologiýadan metaäleme (metavers), NFT ussahanasyndan älem giňişligi syýahatçylygyna ençeme mowzukda pikir alyşyldy.

TRT-niň Baş Müdiri Sobajy: “NEXT, ýaşlary we gelejegi duşuşdyrýan çäre”

“Metaälem we Media: Tehnologiýanyň Soňky Trendi Žurnalistika Nähili Täsir Ýetirer?” atly maslahata gatnaşan we ýaşlar bilen bilelikde maslahatda terjibe alyşan TRT-niň Baş Müdiri Mehmet Zahid Sobajy, ýaşlara ýüzlenip “NEXT, ýaşlary we gelejegi jebisleşdirýän çäre. Ýaşlar we gelejek diýlende, oňa hökmany suratda üçünji bir adalga goşulmaly bolýar; ol hem umyt adalgasy. Aslyna seredilende dünýäniň umumy ýagdaýyna seredilende meseleleriň has dominantdygyny görýäris. Biz bu meseleleri çözmek üçin käbir karar mehanizmlerini döretmäge çalylýarys, geňeşmeler üçin platformalary döretmäge çalyşýarys. Emma bir zady ünsden düşürýäris. Ol hem esasy çeşme bolan ýaşlar. Şol sebäpli biz NEXT-i guradyk, ýaşlary üns merkezine getirmek isledik. Sebäbi ýaşlaryň tebigatynda, ýaşlygyň tebigatynda döredijilik bar, hyýal etme ukyby, täzeçil pikirler, dinamizm bar. Siz bu dinamizmi we döredijilikli pikiri, täzeçil garaýyşy meseleleriň çözgüdine degişli etmeseňiz, şu günki meseleleriň çözgüdini tapmakda kynçylyk çekersiniz. Şeýlelikde biz bu çärede tehnologiýadan ozalky nesile görä has döredijilikli we netijeli peýdalanýan ýaşlara aýratyn üns bermek isledik, TRT World Forumyň çäginde ýaşlary bu tapgyra degişli etmek isledik.”

Ylmy-Amaly Maslahatlarda “özgerlişige we ösüşe” aýratyn üns berildi

Planetamyzyň meselelerinden älem giňişligi syýahatçylygyna, tehnologiýanyň ösüşinden jemgyýetiň yzda galmagyna we rowaç kontentlerden iş modellerine çenli ençeme soragy we meseläni ara alyp maslahatlaşan “NEXT by TRT World Foruma” Türkiýeden we dünýäden öz ugry boýunça hünärmen ýaşlar gatnaşdy. Dünýäniň özgermeginde esasanda ýaşlaryň eý ebolan ähmiýetine üns çekilen çarede “işjeň raýatlygyň” ähmiýetine üns çekenlerden biri “SosýalBen” gaznasynyň esaslandyryjysy Eje Çiftçi boldy. “Ýaşlar hökmünde biz öz ýurtlarymyz üçin näme isleýän bolsak, dünýä üçin hem şony isleýäris” diýen Çiftçi, “hyzmatdaşlygyň” ähmiýetine ünsi çekdi.

Dünäniň ilkinji meteälem gullugynyň esaslandyryjylary Jan Ýurdakul, Faisal U-K, Sara Al Žamal we Begüm Aýdynoglu bolsa meteälemiň täze dünýäniň dizaýn edilmegine nähili täsir ýetirjekdigi hakyndaky maslahata gatnaşdylar. Meteälem bilen serhetleriň ortadan aýrylandygyny we dünýäniň hasam giňändigini beýan eden topar, ýaşlaryň bu ugurda nähili işleri alyp barýandygyny hem görkezdiler.

Klimat meselesi hakynda “Planeta Üçin Işe Giriş: Ýaşlaryň Kimatik Hereketi” atly maslahat bolsa ähli gatnaşyjylaryň ünsüni çekdi. Maslahatda çykyş eden ýaş klimatik aktiwist Hiýe Bastida “Ulularyň gözlerine seredenimde olara “gelejegimden gorkasym gelenok” diýesim gelýär. 2050-nji ýylda 1,2 million klimatik immigrant göresim gelenok. Dünýäniň 90 göteriminiň ýaşalmasyz bolanyny göresim gelenok” diýdi. Şol maslahatda çykyş eden Neeşasd Şafi bolsa “Arap ýaş klimatik hereketini başlamatmagymyzyň sebäbi, sebitdäki ýaşlaryň sesini dünýä ýetirmek. Käte global klimatik hereketiniň diňe bir akýagyzlara mahsusdygyny pikir edemok. Media yzgiderli häsýetde günbatardaky klimat meselesindäki maslahatlara üns berýär” diýdi.

Ýaşlara NFT-den metaäleme eneçeme tejribe hödürlendi

Esasy sahnada geçirilen maslahatlaryň ýany bilen, parallel sahnada-da köp sanly çäre guraldy. NFT ussahanasyndan digital graffitä, ýörite myhmanlar bilen söhbetdeşliklerden wirtual hakykata çenli ençeme çärä gatnaşan ýaşlar, “NEXT by TRT World Forumda” hem bir-birleri bilen hem-de milli we ýerli eneçeme guramalar bilen hyzmatdaşlyk etmegiň buýsanjyny başdan geçirdiler.Degişli Habarlar