Ali Erbaş Regaib Gijesi mynasybetli ýüzlenme çap etdi

Din işleri guramasynyň başlygy Ali Erbaş, Yslam dünýäsini Regaib Gijesi bilen gutlap, bu mübärek günüň we gijäniň adamzada parahatçylyk, asudalyk we dogry ýol getirmegini diledi

1772911
Ali Erbaş Regaib Gijesi mynasybetli ýüzlenme çap etdi

Din işleri guramasynyň başlygy Ali Erbaş üç tirkeşik aýlaryň başlanmagy we Regaib gijesi mynasybetli çap eden ýüzlenmesinde, düýn başlan Rejep aýy we şu gün ýerine ýetiriljek Regaib gijesi bilen rehnet, bereket we bagyşlaýyş gurşawyna giriljekdigini habar berdi. 

Üç tirkeşik aýyň ähli zatdan ozal arassalanma we täzelenme möwsümidigini aýdan Ali Erbaş, rehnet, bereket we bagyşlaýyş doly bu günlerde, iman we gullyk jogapkärçilikleirni ýerine ýetirip, özüňi gözden geçirmegiň gerekdigini beýan etdi. 

Toba, töwir we dogalar bilen Alla ugrugyp, haýyr işler etmegiň we sogap etmegiň gerekdigini aýdan Ali Erbaş: "Bu duýgy we düşünjeler bilen eziz milletimizi, daşary ýurtda ýaşaýan raýatlarymyzy we kowumdaşlarymyzy we bütin Yslam älemini Regaib gijesi bilen gutlaýaryn. Mübärek günüň we gijeleriň eziz milletimiz başda bolmak bilen ähli musulmanlara agzybirlik we jebislik, bütin adamzada parahatçylyk, asudalyk we dogry ýol getirmegini dileýärin " diýip habar berdi. Degişli Habarlar