Erdogan Germaniýanyň Federal Kansleri wezipesine saýlanan Şols bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Erdogan düýn Germaniýanyň Federal Kansleri Olaf Şols bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

1750911
Erdogan Germaniýanyň Federal Kansleri wezipesine saýlanan Şols bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Prezident Rejep Taýýip Erdogan, Germaniýanyň Federal Kansleri Olaf Şols bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde täze döwürde iki ýurdyň arasyndaky gatnaşyklarda sagdyn pikirliligiň we strategik pozisiýanyň dowam etjekdigine ynanýandygyny beýan etdi. 

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan düýn Germaniýanyň Federal Kansleri Olaf Şols bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. 

Kommunikasiýalar edarasyndan berilen beýanata görä, telefon söhbetdeşliginde Türkiýe-Germaniýa gatnaşyklaryny özgertjek ädimler we sebitleýin meseleler ara alynyp maslahatlaşyldy. 

Erdogan telefon söhbetdeşliginde Germaniýanyň Federal Kansleri Olaf Şolsy wezipä girişmegi mynasybetli gutlady.

Telefon arkaly söhbetdeşlikde täze döwürde iki ýurdyň arasyndaky gatnaşyklarda sagdyn pikirliligiň we strategik pozisiýanyň dowam etjekdigine ynanýandygyny aýdan Erdogan, ýakyn we dowamly gatnaşygyň gatnaşyklara peýda getirjekdigini beýan etdi. 

Prezident Erdogan, Türkiýe-ÝB gatnaşyklarynyň gatnaşyk perspektiwasyna esaslanýan oňyn güntertibiniň çäginde ilerledilmeginiň berekdigini habar berdi. 

Germaniýanyň hökümetiniň metbugat geňeşçisi Şteffen Hebestraýt beren ýazmaça beýanatynda hem Olaf Şols bilen Rejep Taýýip Erdoganyň telefon arkaly özara söhbetdeş bolandyklaryny habar berdi. 

Şteffen Hebestraýt: "Prezident Erdogan Germaniýanyň Federal Kansleri Olaf Şolsy wezipä girişmegi mynasybetli gutlady" diýip mälim etdi. 

Şteffen Hebestraýt: "Iki lider Türkiýe bilen Germaniýanyň arasyndaky ýakyn koordinasiýany dowam etdirmek babatynda şol bir garaýyşa eýedirler. Gepleşikleriň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklar bilen daşary syýasat bilen bagly meseleler maslahatlaşyldy" diýip habar berdi. Degişli Habarlar