Daşary işler ministrligi awstriýaly ministre reaksiýa bildirdi

Daşary işler ministriniň orunbasary Faruk Kaýmakjy, Twitterden beren beýanatynda, Nehammeriň bosgunlar babatynda öjükdiriji hereketler etmek bilen aýyplaýan beýanatyna jogap berdi

1690099
Daşary işler ministrligi awstriýaly ministre reaksiýa bildirdi

Türkiýäniň Daşary işler ministriniň orunbasary Faruk Kaýmakjy, Awstriýanyň Içeri işler ministri Karl Nehammeriň bosgunlar babatynda Türkiýäniň öjükdirji hereketler etmek bilen günäkärlemegine reaksiýa bildirdi. 

Daşary işler ministriniň orunbasary Faruk Kaýmakjy, Twitterden beren beýanatynda, Nehammeriň bosgunlar babatynda öjükdiriji hereketler etmek bilen aýyplaýan beýanatyna jogap berdi. 

Beýanatynda Nehammere "Ýewropanyň galan böleginiň ýüküniň aglabasyny öz üstüne alyp 4,2 million bosguna jomartlyk bilen ýer eýeçiligini edýän Türkiýä näme sebäpli mübtela bolýarsyňyz?" soragyny beren Kaýmakjy, Türkiýäniň Ýewropa Bileleşigini barha global synaga öwrülip barýan bikanun migrasiýa babatynda öjükdirmeýändigini ýa-da hemle atmaýandygyny, Bileleşige bu babatda bilelikde hereket etmäge çagyryş berýändigini belledi. Degişli Habarlar