AK Partiýanyň Wekiliýeti Genjä Bardy

Wekiliýet Ermeni Goşunlary Tarapyndan Bombalanan Ilatly Ýerlere Baryp Gördi

1681526
AK Partiýanyň Wekiliýeti Genjä Bardy

Ak partiýanyň Başlygynyň wekili Numan Kurtulmuşyň ýolbaşçylyk etmegindäki wekiliýet Azerbaýjandaky saparyny dowam etdirýär.

Ak partiýanyň wekiliýeti Azerbaýjana saparynyň üçünji gününde Genje şäherine bardy.

Wekiliýet Azerbaýjanyň esasy şäherlerinden biri bolan Genjede ermeni güýçleri tarapyndan bombalanan we köp sanly adam pidasynyň çekilen ýerlerine baryp gördi.

Kurtulmuş söweş meýdanynda mertlerçe söweşmeýänleriň asuda ilata dönüklerçe hüjüm edendigini aýtdy.

Dünýä görmek islemeýän hem bosla ähli delilleriň ortadadygyny beýan etdi.

 Degişli Habarlar