Erdogan we Japarow Çingiz Aýtmatow IV Halkara Yssyk Köl forumyna gatnaşdylar

Erdogan: "Geografiýamyzy mankurtlardan halas edip bildigimiz derejede gelejegimize ynam bilen garap bileris" diýdi

1655583
Erdogan we Japarow Çingiz Aýtmatow IV Halkara Yssyk Köl forumyna gatnaşdylar

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan we Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow, Beştepe Millet kongres we medeniýet merkezinde geçirilen Çingiz Aýtmatow IV Halkara Yssyk Köl forumynyň ýapylyş dabarasyna gatnaşdylar. 

Prezident Erdogan ol ýerde eden çykyşynda, köki örän gadymy taryha daýanýan gyrgyzlaryň dünýä edebiýatyna goşan deňiz-taýy bolmadyk 2 gymmatlygyň bardygyny belläp: "Şolaryň ilkinjisi öz ugrunda dünýäniň iň uzyn ýazgysy bolmak aýratynlygyna eýe bolan Manas dessany we dessanyň baş gahrymany Manasdyr. Ikinji gymmatlyk bolsa Çingiz Aýtmatowdyr. Merhum Aýtmatow, eserleri bilen dünýä edebiýatynyň iň tanymal ýazyjylarynyň arasynda bolmak bilen birlikde, eden hyzmatlary bilen bolsa gyrgyzlaryň günümizdäki milli gahrymany ýagdaýyna geldi. Aýtmatowy bütin dünýäniň we elbetde başda biziň umumy gymmatlygmyz hökmünde garaýarys" diýip habar berdi. 

Erdogan giň düşünjeli, edebiýatşynas we diplomat adam bolan Aýtmatowyň hem dünýä edebiýatyna hem-de syýasy taryha goşant goşan iň üns çekiji sözleriniň biriniň hem mankurtlykdygyny belläp: "Adamyň özüne, maşgalasyna, jemgyýetine, milletine, taryhyna, medeniýetine gysgaça aýdanyňda ozal eýe bolan we degişli bolan ähli zada kesekileşmegi, hat-da duşman bolmagy manysyny berýän mankurtlyk aslyna garanyňda gul manysyny berýär. Ýatdan çykmajak eseri bolan "Käbir günler asyra deň" romanynda ulanan mankurt sözüni we ony düşündirmek üçin gürrüň beren wakany biz hem hemişe özüni hormat bilen hatyralap ulanýarys. Geografiýamyzy mankurtlardan halas edip bildigimiz derejede gelejegimize ynam bilen garap biljekdigimize, maksatlarymyza tiz wagtda ýetip biljekdigimize ynanýarys" diýip nygtady. Degişli Habarlar