Prezident Erdogan Oraza baýramy bilen bagly gutlag ýüzlenmesini çap etdi

Prezident Rejep Taýýip Erdogan çap eden ýüzlenmesinde raýatlary Oraza baýramlary bilen gutlady

1638758
Prezident Erdogan Oraza baýramy bilen bagly gutlag ýüzlenmesini çap etdi

Erdogan Telegram hasabyndan beren gutlag ýüzlenmesinde: "Hormatly doganym, Oraza baýramyň gutly mübärek bolsun. Sizi we siziň maşgalaňyzy tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Allatagaladan biziň ählimizi mundan soňky baýramlara saglyk, abadançylyk, asudalyk bilen ýetirmegini dileýärin" diýip belledi. Degişli Habarlar