Milli Bilim Ministri Ziýa Selçuk Çagalar Bilen Atatürkiň Aramgähinde Bardy

Milli bilim ministri Ziýa Selçuk 23-nji aprel Milli häkimiýet we çagalar baýramynyň çäginde Atatürkiň aramgähine bardy.

1627018
Milli Bilim Ministri Ziýa Selçuk Çagalar Bilen Atatürkiň Aramgähinde Bardy
ziya selcuk anitkabir 23 nisan.jpg
ziya selcuk anitkabir 23 nisan.jpg

Milli bilim ministri Siýa Selçuk mugallymlar we çagalar bilen birlikde Ýolbarsly ýoldan ýöräp Gazi Mustafa Kemal Atatürkiň aramgähine bardy.

Ministr Selçugyň aramgähe gül desselerini goýmagyndan soň hormatly dymyşlyk edildi we Döwlet senasy ýerine ýetirildi.

Milli bilim ministri Ziýa Selçuk aramgähiň ýatlama depderine “Respublikamyzyň esaslandyryjysy, gahryman Mejlisiň ilkinji başlygy, Baş mugallym Mustafa Kemal Atatürk. TBMM-niň gurlan gününiň 101-nji ýylynda we Milli häkimiýet we çagalar baýramyny gutlamak üçin 18 million okuwçymyň we 1 million mugallymymyň adyndan huzuryňyza geldim. Milletimiziň geljegine howp abanýan günlerinde “Halkyň garaşsyzlygyny ýene-de halkyň gaýduwsyzlygy we karary halas eder” diýip, ýok görkezmegiňiz, milli ygtyýary arşa göterip, beýik Mejlisimiziň gurulmagyna öňbaşçylyk etmegiňiz taryhymyzyň esasy wakalaryndan biridir” diýip ýazdy.Degişli Habarlar