Mustafa Şentop Pakistanly we Owganystanly resmiler bilen duşuşyk geçirdi

TBMM-niň başlygy Mustafa Şentop, Pakistanyň Milli mejlisiniň başlygy Asad Kaiser bilen duşuşyk geçirdi

1608647
Mustafa Şentop Pakistanly we Owganystanly resmiler bilen duşuşyk geçirdi
Mir Rahman Rahmani-Mustafa Sentop.jpg
Asad Kaiser-Mustafa Sentop.jpg

Mustafa Şentop Antalýada "Terrorizme garşy göreş we sebitleýin baglanşyklylygyň güýçlendirilmegi" atly Parlament başlyklarynyň 4-nji konferensiýasyna gatnaşan Kaiser bilen metbuagat ýapyk häsýetde duşuşyk geçirdi. 

Mustafa Şentop, Owganystanyň Senatynyň başlygynyň orunbasary Muhammed Akbar Stanikzai we Owganystanyň Halk Mejlisiniň başlygy Mir Rahman Rahmani bilen hem aýry-aýry duşuşyk geçirdi. 

Mustafa Şentop, Owganystanda parahatçylyk tapgyrynda möhüm bir döwüre gadam basylandygyny we gepleşiklerde durnuksyzlyk başdan geçirilmegine gözegçilik edýändiklerini belläp: "Gepleşikleriň dowam edilmegini we taraplaryň meselelerini dialog arkaly çözmeginiň gerekdigine ynanýarys. Ýakyn wagtda Owganystanyň aksiýalaryň artmagyna alada bilen gözegçilik edýäris. Soňky 7 ýylda iň ýokary derejä ýeten aksiýalaryň bes edilmegi, ýurduňyzyň parahatçylyga we asudalyga gowuşmagy üçin üstümize düşeni etmäge dowam ederis" diýip nygtady. 

Türkiýe hökmünde owganlaryň durnuklylygyna, bilim we saglygy goraýyş ugurlaryndaky galkynyşyna goşant goşmak üçin tagalla edýändiklerini aýdan Şentop, epidemiýa tapgyrynda Türkiýäniň dostlyk we jebislik eliniň Owganystan, Hytaý Halk Respublikasy, Yrak, Eýran we Pakistan döwletleriniň halkyna hem uzamagynyň özlerinde hoşallyk döredendigini beýan etdi. Degişli Habarlar