Türkiýe Eýrana çagyryş berdi

Türkiýe Eýrana çagyryş berip: "Terrora garşy göreşde garşymyzda däl, eýsem ýanymyzda boluň" diýip nygtady

1592244
Türkiýe Eýrana çagyryş berdi

Eýranyň Ankara şäherindäki Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Muhammed Ferazmend, ýurdunyň Bagdat şäherindäki Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Irek Mesjidiniň Türkiýäni Yragyň özygtyýarlylyk düzgünini bozmak bilen aýyplap beren beýanaty sebäpli Daşary işler ministrligine çagyryldy. 

Daşary işler ministrligi, Eýranyň Türkiýe tarapyndan alynyp barylýan terrora garşy göreşiniň garşysynda däl, eýsem ýanynda bolmagyna garaşýandygyny habar berdi. 

Diplomatik çeşmelerden alynan maglumata görä, Eýranyň Bagdat şäherindäki Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Irek Mesjidiniň, ýaýlym organlarynyň birine 23-nji fewralda beren interwýusynda, Türkiýäni Yragyň özygtyýarlylyk düzgünini bozmak bilen aýyplap beren beýanaty sebäpli Eýranyň Ankara şäherindäki Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Muhammed Ferazmend şu gün Daşary işler ministrligine çagyryldy. 

Ferazmende, ilçi Mesjidiniň Türkiýäni Yragyň özygtyýarlylyk düzgünini bozmak bilen aýyplap beren beýanatlarynyň güýçli ýagdaýda ret edilendigi, Türkiýäniň operasiýalarynyň esasan hem Yragyň durnuklylygyny, howpsuzlygyny we özygtyýarlylygyny nyşana alan ekstremist terror guramasy PKK-a garşy göreşiň çäginde ýerine ýetirilýändiginiň Yragyň resmileri bilen birlikde her kim tarapyndan bilinýändigi habar berildi. 

Türkiýäniň Yrak bilen arasynda soňky wagtlarda guralan ýokary derejeli saparlarda ekstremist terror guramasy PKK-nyň umumy howpdygy baradaky düşünjäniň üstünde ylalaşylandygy we Eýranyň hem Türkiýäniň terrora garşy göreşinde garşysynda däl, eýsem ýanynda bolmagyna garaşýandygy beýan edildi. 

Beýleki tarapdan, Eýranyň Bagdat şäherindäki Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Irek Mesjidiniň ady agzalan beýanatda, Yrakdaky ekstremist terror guramasy PKK howpunyň üstünde hiç hili durup geçmändigine üns çekildi. Degişli Habarlar