“ÝP-niň Baş Assambleýasynyň Kararlary Kabuledilmesiz”

Türkiýäniň Daşary işler ministrligi Ýewropa Parlamentiniň Türkiýe hakyndaky kararyna berk reaksiýa bildirdi

1493037
“ÝP-niň Baş Assambleýasynyň Kararlary Kabuledilmesiz”

Türkiýe ÝP-niň Baş Assambleýasynda 2020-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda kabul edilen we hakykatlara bap gelmeýän kararyn birnäçe jähtden kabuledilmesizidigini beýan etdi.

Daşary işler ministrliginden ÝP-niň Türkiýe hakynda kabul eden maslahat häsýetli kararlary boýunça berilen beýannamasynda: “ÝP-niň Baş Assambleýasynda ÝB-ne agzalyk arkalaşygy üçin we käbir ýurtlaryň egoist bähbitlerine laýyklykda 2020-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda kabul edilen masslahat karary ençeme jähtden kabuledilmesizdir” diýilýär.

Ministrlikden berilen beýannamada ÝP-niň düýn Türkiýe hakynda kabul eden maslahat kararyna üns çekilip: “Agza ýurtlar ÝP bilen bilelikde ÝB-niň düzümlerine ähli derejelerde eden ýüztutmalarymyza garamazdan şeýle tarapgöý maslahat kararynyn kabul edilmegi ýagşy niýetlilige we parasatlylyga bap gelmeýär” diýilýär.

ÝP-niň çemeleşmesini “taraply we haksyz” diýip häsýetlendirýän beýannamada: “ÝP şol taraply we haksyz çemeleşmesi bilen hem-de ygtyýary bolmadyk deňizler hukugyndaky güýji bolmadyk we tarapgöý garaýyşlary bilen abraýyny ýitirýär” diýilýär.

ÝB-niň düzümlerini we ÝP-ni ýurtlaryň arasyndaky jedelli meselelerde adalatly çemeşmäge çagyrýan beýannamada: “Ne ÝP-nin ne-de ÝB-niň ne-de ÝB-ne agza ýurtlaryň üçünji ýurtlaryň serhetlerini we deňiz ygtyýar giňişliklerini kesgitleme ygtyýary ýok. ÝP we ÝB-niň beýleki düzümleri çözgüt hem-de Ýewropanyň utgaşyklygy boýunça içgin çemeleşýän bolsalar, ýeňilleşdiriji we ylalaşdyryjy pozisiýa eýelemeli, dalaşgär ýurt Türkiýä ynamsyz çemeleşmeli däl, ýurtlaryň arasyndaky jedelli meselelerde adaladyň ýanynda durmaly we tarap tutmaly däl” diýilýär.

ÝP-niň Baş Assambleýasynda Gündogar Ortaýer Deňizi meselesinde Türkiä kabuledilmesiz masahatlary öz içine alýan teklip kabul edilipdi.Degişli Habarlar