Resmiler 30-njy awgust Ýeňiş baýramy mynasybetli gutlag ýüzlenmelerini çap edýärler

TBMM-nyň başlygy Mustafa Şentop, 30-njy awgust Ýeňiş baýramy mynasybetli ýüzlenme çap etdi

1481567
Resmiler 30-njy awgust Ýeňiş baýramy mynasybetli gutlag ýüzlenmelerini çap edýärler

TBMM-nyň başlygy Mustafa Şentop, 1922-nji ýylyň 30-njy awgustynda, hut Respublikanyň esaslandyryjysy Gazy Mustafa Kemal Atatürk tarapyndan serkerdelik edilen we Milli Azat edijilik söweşini gutarnykly ýeňişe ýetiren Beýik Hüjümiň 98-nji ýylynyň bellenilip geçilýändigini habar berdi. 

Eziz milletiň taryh boýunça basyp alyjylyga we hemlelere boýun egmeýän aslyzadalygy we tutanýerliligi bilen, Milli Azat edijilik söweşiniň yzly-yzyna gazanylan ýeňişlerine, Baş serkerdelik Meýdan söweşi bilen altyn bir halka goşulandygyny aýdan Mustafa Şentop, taryhy ýatlap geçmegiň, ýöne ýere gaýtalamagyň we içi boş çemeleşmeleriň örän uzagynda bir manysynyň bardygyny belledi. 

TBMM-nyň başlygy Mustafa Şentop, 1071-nji ýylda Malazgirt Ýeňişi bilen Anadolynyň möhürini eline alan ygtyýaryň we tutanýerliligiň, 30-njy awgustdaky beýik Ýeňiş bilen, bütin dünýä doly garaşyzlyk we azatlygyň, türk milletiniň beýik häsýetiniň aýrylmaz bir bölegidini yglan edendigini habar berdi. 

 

Milli Goranmak ministri Hulusi Akar hem 30-njy awgust Ýeňiş baýramy we Türkiýäniň Ýaragly güýçleriniň güni mynasybetli gutlag ýüzlenmesini çap etdi. 

 

Hulusi Akar gutlag ýüzlenmesinde: "Gazanylan bu beýik ýeňiş, beýik milletimiz tarapyndan mukaddes hasaplanýan watanyny jany-teni bilen gorajakdygyny we Anadolyny baky Türk ýurdy hökmünde galdyrjakdygyny bütin dünýä yglan etdi" diýip belledi. 

 

Içeri işler ministri Süleýman Soýlu hem, 30-njy awgust Ýeňiş baýramy mynasybetli çap eden gutlag ýüzlenmesinde, diňe bir milletiň goşunynyň däl, eýsem bir milletiň dolulygyna goşuna öwrülip gazanan beýik ýeňişiň 98-nji ýylyny belläp geçýändiklerini habar berdi. 

 

Gazna we Maliýe ministri Berat Albaýrak hem 30-njy awgust Ýeňiş baýramy mynasybetli Twitter hasabyndan çap eden gutlag ýüzlenmesinde: "Milli Garaşsyzlygymyzy gazanmagymyz bilen netijelenen 30-njy awgust Ýeňiş baýramymyz gutly bolsun. Nähili ýagdaýda Atalarymyz basyp alyjylardan azat eden bolsa, biz hem edil şol güýç we ynanç bilen garaşsyzlyk göreşimizi dowam etdireris. Gazy Mustafa Kemal Atatürk başda bolmak bilen ähli şehitlerimiziň ýatan ýerleri ýagty bolsun" diýip belledi. 

 

Respublikan Halk Partiýasynyň başlygy Kemal Kylyçdarogly hem çap eden gutlag ýüzlenmesinde: "30-njy awgusty diňe harby bir ýeňiş hökmünde häsýetlendirmek mümkin däldir. 30-njy awgust şol bir wagtda Atatürkiň ýaşlyk ýyllaryndan başlap guran milletiň özygtyýarlylygy, düşi üçin edilen iň möhüm ädimleriniň biridir" diýip nygtady. 

 

Gowy partiýanyň başlygy Meral Akşener hem çap eden gutlag ýüzlenmesinde: "Türk milleti, 1071-nji ýylyň 26-njy awgustyndan 851 ýyl soň, Ata-babalarymyz soňky sözüni aýtdy diýip, ýene-de bir gezek 26-njy awgustda hüjüme geçdi. Şeýlelik bilen 30-njy awgust güni Türk taryhyna täze bir ýeňiş peşgeş etdi" diýip belledi. Degişli Habarlar