Yragyň Premýer ministri Adil Abdulmehdi Türkiýede saparda bolar

Yragyň Premýer ministri Adil Abdulmehdi Prezident Erdoganyň myhmany hökmünde şu gün Türkiýä geler

Yragyň Premýer ministri Adil Abdulmehdi Türkiýede saparda bolar

Yragyň Premýer ministri Adil Abdulmehdi Prezident R. T. Erdoganyň myhmany hökmünde Türkiýede saparda bolar

Prezidentiň ýanyndaky Aragatnaşyk edarasynyň beren beýanatyna görä, Yragyň Premýer ministri Adil Abdulmehdi Prezident R. T. Erdoganyň myhmany hökmünde şu gün Türkiýä geler

Saparyň çäginde geçiriljek gepleşiklerde terrora garşy göreş, Yragyň ýaňadandan dikeldilmegi, söwda we energetika pudagy boýunça edilýän gatnaşyklaryň ösdürilmegi meselesi ara alnyp maslahatlaşylar.

Gepleşiklerde şeýle hem Türkiýe bilen Yragy ýakyndan gyzyklandyrýan sebitara we halkara meseleleriň gün tertibine getirilmegine garaşylýar

 

 

 Degişli Habarlar