Bagtyýar şäher Sinop 1 million syýahatçy meýilnamasyny artdyrdy

Syýahatçylar Sinopyň tebigatyna we taryhy ýerlerine haýran galandyklaryny belleýärler

Bagtyýar şäher Sinop 1 million syýahatçy meýilnamasyny artdyrdy

Türkiýäniň Hasabat guramasynyň 2014-nji we 2016-njy ýyllardaky ylmy derňewlerine görä, Türkiýäniň iň bagtyýar şäheri hökmünde kesgitlenen we geçen ýyl 1 million adamyň gelip gören Sinop şäheri, bu ýylyň dynç alyş möwsüminiň ilkinji myhmanlaryny güller bilen garşylady.

Syýahatçylar Sinopyň tebigatyna we taryhy ýerlerine haýran galandyklaryny belleýärler.

Sinop deňizi, çägeli uzyn plažlary, Hamsilos tebigat parky, Tatlyja şaglawuklary ýaly tebigy gözellikleri bilen öňe saýlanyp, Taryhy Sinop tussaghanasy, gazuw agtaryş işleri dowam edýän Balatlar binalar toplumy we gaýa mazarlary bilen gelenleriň ünslerini özüne çekýär.


Etiketkalar: bagtyýar , şäher , Sinop

Degişli Habarlar