Türkiýe Fransiýada guralan ýaragly hüjümi näletledi

Fransiýanyň Strasburg şäherinde guralan ýaragly hüjümde 4 adam ýogalypdy

1105588
Türkiýe Fransiýada guralan ýaragly hüjümi näletledi

Türkiýe Fransiýanyň Strasburg şäherinde guralan ýaragly hüjümi näletledi.

Daşary işler ministrliginden berlen ýazmaça beýanatda, “Fransiýanyň Strasburg şaherinde düýn asuda ilaty nyşana alan hüjümi berk näletleýäris. Hyýanatçylykly hüjümde ýogalanlaryň hossarlaryna, fransuz hökümetine we halkyna gynanç bildirýäris, ýaralananlara gyssagly şypa dileýäris” diýildi.

Fransiýanyň Strasburg şäherinde guralan ýaragly hüjümde 4 adam ýogalypdy, 11 adam ýaralanypdy.

Fransuz köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde berlen habarlarda şäherdäki “Täze ýyl” bazarynyň golaýyndan ýarag sesleriniň eşidilendigi mälim edildi.

 Degişli Habarlar