Prezident Erdogan 30-njy awgust Ýeňiş baýramy bilen gutlady

Prezident Erdogan 30-njy awgust Ýeňiş baýramy mynasibetli gutlag ýüzlenmesini çap etdi.

Prezident  Erdogan 30-njy awgust Ýeňiş baýramy bilen gutlady

Prezident R. T. Erdogan 30-njy awgust Ýeňiş baýramy mynasibetli gutlag ýüzlenmesini çap etdi.

Erdogan Twitter arkaly beren beýanatynda 30-njy awgust Ýeňiş baýramy bilen gutlady.

Prezident Erdogan gutlagynda “Bize bu ýeňişi sowgat eden Milli Azat edijilik söweşiniň serkerdebaşysy Gazi Mystafa Kemal Atatürki we ýaragly güýçlerimiziň ähli gahrymanlaryny uly hormat bilen hatyralaýarys, şehitlerimize we gahrymanlarymyza Alladan rehnet dileýärin” diýdi.

Prezident Erdogan “ 30-njy awgust, bize ähli kynçylyklara garamazdan üstünlik gazanylmagynda hemişe açyk ýoluň bardygyny görkezýär. Halkymyzyň 30-njy awgust Ýeňiş baýramyny gutlaýaryn, ähli şehitlerimize we gahrymanlarymyza Alladan rehnet dileýärin” diýip belledi.

 

 Degişli Habarlar