Hataýa harby güýç ornaşdyrylýar

Tanklar Ýaýladaga barandan soň Siriýa serhedindäki serhet birikmelerine ugradylar

Hataýa harby güýç ornaşdyrylýar

Siriýa serhedine ornaşdyrmak üçin Hataý welaýatyna ugradylan abatlanan tanklary alyp giden köp sanly konteýner şähere bardy

Harby Elektronik Senagaty guramasy tarapyndan döwrebaplaşdyrylan M60T tanklaryny ýüklenen konteýnerler Hataý welaýatyna baryp ýetdi.

Ýokary howpsyzlyk çäreleri astynda giden konteýnerler Antakýa etrabyna barandan soň serhet ýakasyndan Ýaýladaga tarap ugrady.

Tanklar Ýaýladaga barandan soň Siriýa serhedindäki serhet birikmelerine ugradylar.Degişli Habarlar