Türkiýäniň Daşary işler ministrligi Siriýanyň Milli dialog kongresi bilen bagly beýanat berdi

Siriýanyň Milli dialog kongresi bilen bagly Türkiýäniň Daşary işler ministrligi tarapyndan beýanat berildi

858734
Türkiýäniň Daşary işler ministrligi Siriýanyň Milli dialog kongresi bilen bagly beýanat berdi

Alynan maglumata görä Russiýanyň Soçi şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilen maslahatda aýralykçy terror guramasy PKK-nyň Siriýadaky şahasy PÝD/ÝPG-niň bolmajakdygy habar berildi. 

"Russiýa we Eýran bilen gepleşikler dowam edýär" diýilen maglumatda "Kürtler bolmaly, emma terrorçylar maslahata gatnaşmaly däl" diýildi. 

Berilen maglumatda ABŞ-nyň PÝD/ÝPG bilen bagly syýasatynyň hem üstünde durulyp geçilýär. 

Beýanatda PÝD/ÝPG-e berilen ýarag kömegi babatynda: "ABŞ-nyň maglumat paýlanşygy ýeterlik derejede däl. Haçan tamamlanjakdygy anyk bolmaly" diýilýär. 

 Degişli Habarlar