Milli howpsyzlyk geňeşiniň maslahaty geçirildi

Milli howpsyzlyk geňeşiniň maslahaty Prezident Rejep Taýýip Erdoganyň ýolbaşçylygynda geçirildi

425445
Milli howpsyzlyk geňeşiniň maslahaty geçirildi
Täze ýylyň ilkinji maslahaty 6 sagat 40 minut dowam etdi.
Maslahatdan soň berilen beýanatda terrora garşy göreşiň tutanýerlilik bilen dowam etjekdigi nygtaldy.
Terroryň ähli görnüşleriniň ýok bolýança çenli, hyjuwlylyk we prinsipal görnüşde dowam etjekdigi mälim edildi.
Bäbekleri hem öldürýän aýralykçy terror guramasy PKK-a garşy göreşiň tutanýerlilik we erjelllik bilen dowam etjekdigi bellendi.
Beýanatda PKK-a garşy ýöredilýän operasiýada kyn ýagdaýda galan raýatlaryň zerurlyklary bilen baglanşykly meselelere çäre görüljekdigi aýdylýar.
Milli howpsyzlyk maslahatynda Siriýadaky wakalar hem gün tertibine getirildi.
Oppozisioner toparlar bilen Siriýa türkmenlerine berilýän goldawyň bundan beýläk hem dowam etjekdigi beýanatda agzalyp geçildi.
Siriýanyň geljeginiň gurluşynda bar bolan hökümetiň, DAEŞ-iň we PÝD-ÝPG ýaly terror guramalarynyň ýer almaly däldigi bir agzydan goldandy.
Maslahatda Russiýanyň Asada bagly güýçler bilen bilelikde edýän hüjümleri we Yragyň soňky ýagdaýy ele alyndy.
Liwiýadaky, Ýemendäki, Ýakyn Gündogardaky we Demirgazyk Afrikadaky wakalar hem gün tertibe getirildi.
Beýanatda Türkiýäniň Ýewropa Bileleşigi bilen gatnaşyklaryna kanagatlanma bildirildi.
Bundan başgada maslahatda kiber hüjümler we kiber howpsyzlyk barada hem durulyp geçildi.


Degişli Habarlar