Türkiýäniň radio-telewideniýe guramasy 50 ýyllyk ýubileýini bell

İlki radio ýaýlymlaryna başlan TRT, sonky ýyllarda goýlan maýa goýumlary bilen 13 teleýaýlyma we onlarça radio ýaýlymlaryna eýe

Türkiýäniň radio-telewideniýe guramasy 50 ýyllyk ýubileýini bell

Prezident Abdulla Gül jemgyýetçilik ýaýlym jogapkärçiligine eýe bolan TRT-ä gutlag ýüzlenmesini ugratdy.

Gül TRT-niň radio we telewideniýe ýaýlymlarynda Türkiýede öňbaşçy pozisiýa eýedigini nygtady.

Abdulla Gül mazmunly we ýokary hili gepleşikleri bilen jemgyýetiň giň gatlaklaryna ýüzlenýän TRT-niň milli we halkara arenada ýeten sepgidiniň kanagatlandyryjydygyna ünsi çekdi.

Prezident Abdulla Gül TRT-niň jemgyýetçilik ýaýlym üstünligine-de aýratyn ünsi çekdi.

Gül ýarym asyry yzda galdyran ýaýlym geçmişinde köp sanly başlangyçlary durmuşa geçiren TRT-nin, hilden we jogapkärçilikli jemgyýetçilik ýaýlymyndan egilşik etmän, hem ýurduň içindäki hem-de dünýäniň dürli künjeklerindäki raýatlarymyza hyzmat edýändigini nygtady.

Wise-premýer Bülent Arynç hem TRT-niň 50 ýyllygy mynasybetli çap eden gutlag ýüzlenmesinde TRT-niň jemgyýetçilik ýaýlym jogapkärçiligini döwrebap şertlerde berjaý edýän gurama hökmünde 50 ýyllygyny buýsanç bilen belläp geçýändigini beýan etdi.

Bülent Arynç TRT-niň soňky ýyllarda gazanan üstünliklerini nygtap “TRT, döwrebap Türkiýäniň aýnasy, köp sesliligiň, pikir we söz azatlygynyň, ýokary derejeli we ynamdar ýaýlym tejribäniň nusgawy guramasy” diýip nygtady.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar