Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Gündelik gazetler ýuduň we dünýäniň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly habarlara giň orun berýärler.

1962008
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

“Ýeni Şafak” gazeti “Dünýäde sözi geçýän ýurtlaryň hataryna goşulýarys” söz başyly habarynda, Prezident Erdoganyň Balykesir welaýatynyň Bandyrma etrabynda Türkiýäniň ilkinji bor karbýur önümçilik desgasynyň açylyş dabarsynda; “Bu desganyň saýasynda Türkiýe diňe bir eýe bolan bor magdanynyň girdejisini ýokarlandyrmak bilen çäklendirmeýär, şol bir wagtda-da ýurdumyz dünýäniň iň baý materiallaryndan biriniň önümçiliginde we satuwynda esasy taraplardan birine öwrüler, dünýäde sözi geçýän ýurtlaryň hataryna goşulýarys” diýen sözlerini çap edýär.

“Star” gazeti “Gara deňiz gazynda tolgundyryjy waka” söz başyly habarynda, Energetika we tebigy serişdeler ministri Fatih Dönmeziň Gara denizde tapylan tebigy gaz hakynda “Aprel aýynyň ahyrynda Gara deňiz gazyny gury ýerde ýakaryş” diýen sözlerini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.

“Haber Türk” gazeti “Kommunikasiýalar edarasynyň “Biz seniň ýanyňda Türkiýe!” kampaniýasy” söz başyly habarynda, Kommunikasiýalar edarasy tarapyndan 6-njy fewralda Kahramanmaraşda bolan ýer titremelerden soň emele gelen global arkalaşyk we ynsanperwer kömek mobilizlenmesinden ugur alyp, halkara jemgyýetçiliginde “Biz seniň ýanyňda Türkiýe!” kampaniýasyny başladandygyny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.

“Hürriýet” gazeti “CNN Gresiýa: Türkiýäniň iň möhüm zady subut etdi” söz başyly habarynda, “CNN Gresiýanyň” hangardan çykan Türkiýäniň buýsanjy Milli söweşjeň uçaryň Afynyny aladalandyrýan wakadygyny beýan edip; “Türkiýe iňňän möhüm bir zadyň hötdesinden geldi. Döwlet ähli kynçylyklara garamazdan harby uçaryň prototipini öndürmegi we ony belli bir sepgide çenli ýetirmegiň hötdesingen geldi” diýip ýazandygyny mälim edýär.

“Sabah” gazeti “Ýerli awtoulag rekord goýdy” söz başyly habarynda, ýerli awtoulag “Togguň” ilkinji modeli T10X-e bolan islegiň rekord derejä ýetndigine ünsleri çekýär. Alynky islegleriň başlan möhletinden 24 sagadyň dowamynda 22,150, 30 sagatda bolsa 29 müň adamyň ýüz tutandygyny aýan edýär.

 Degişli Habarlar