Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Gündelik gazetler ýurduň we dünýäniň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly habarlara giň orun berýärler.

1938465
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

“Haber Türk” gazeti “Çelik: Günbataryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri köne gara propoganda işlerini dowam etdirýär” söz başyly habarynda, Adalat we ösüş partiýasynyň Metbugat sekretary Ömer Çeligiň günbataryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ulgamlaýyn häsýetde Prezident R.T.Erdogany nyşana almaklaryna reaksiýa bildirendigini ýazýar. Çelik: “Günbataryň käbir habar beriş serişdeleri Prezidentimiziň daşary syýasatda garaşsyz we gyşarnyksyz syýasat alyp barmagyndan biynjalyklygyny aç-açan beýan edýärler. Olaryň edýäni neşirýat işi däl, köne gara propoganda” diýdi.

“Hürriýet” gazeti “Çawuşogly Şwesiýa reaksiýa bildirdi” söz başyly habarynda, Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglynyň Şwesiýada Gurhanyň ýakylma aksiýasy hakynda “Şwesiýanyň hökümeti bu pespäl aksiýa rugsat berip, jenaýata şärik boldy. Bu pespäl aksiýa aslyna seredilende ýigrenç jenaýatydyr, rasist aksiýadyr. Hiç kim bize ony pikir azatlygy bilen düşündirmäge synanşmasyn” diýen sözlerini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.

“Ýeni Şafak” gazeti “Çawuşogly: ABŞ, DEAŞ-y bizden gaçyrdy” söz başyly habarynda, DEAŞ-a garşy bahanasy bilen Siriýa ornaşyp, PKK üçin şert döreden ABŞ-nyň DEAŞ terrorçylaryny hem gorandygy resmi taýdan delillendirilendigini ýazýar. Daşary işler ministri Çawuşogly Türkiýäniň Siriýanyň demirgazygyny terrordan saplaýarka ABŞ-nyň Maýk Pompeonyň Merkezi razwedka gullugyna başlykly eden ýyllarynda DEAŞ terrorçylaryny Owganystana gaçyrandygyny beýan etdi.

“Star” gazeti “Türkiýe Ysraýyly ýazgardy” söz başyly habarynda, Palestinanyň döwlet Ýolbaşçysy Mahmud Abbasyň Ysraýylyň hüjüminde 9 palestinalynyň aradan çykmagy sebäli 3 günlük ýas yglan edendigini mälim edýär. Türkiýäniň Daşary işler ministrliginden berilen beýannamada; “Günbatar Şeriada möwjeýän dartgynlyga we çekilen adam pidalaryna çuňňur alada bildirip, asuda ilatyň ýitgi çekmegine sebäp bolan hüjümleri berk ýazgarýarys” diýilýär.

“Sabah” gazeti “Türkiýe G-20-de iň ýokary depginli ösen ýurtlardan biri” söz başyly habarynda Gazna we maliýe ministri Nureddin Nebatiniň Türkiýäniň 2022-nji ýylyň 3 çärýeginde 6,2 göterim ösüş edip, güýçli we deňagramly ösüşini dowam etdirendigini, G-20-ä girýän ýurtlaryň arasynda iň ýokary depginde ösüş eden ýurtlardan biri bolandygyny aýdandygyny ýazýar.Degişli Habarlar